Ανακοίνωση Οδηγιών σχετικά με την διεξαγωγή εξετάσεων το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2021 – 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα

Πληροφορίες: Αναστασία Βατουσιάση, Τηλ.: 210-529 4930, E-mail: a.vatousiadi@aua.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. Πρωτ. 2293 /Ζ1/10.01.2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)” σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων κατά την εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2021 – 2022:

  1. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (γραπτές ή προφορικές) πραγματοποιείται με φυσική παρουσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021

Οι φοιτητές,  που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις:

  1. υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου,
  2. η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:
  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.
  1. η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας .
  2. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος.

 Οι διδάσκοντες, που νοσούν

  1. είτε θα ορίσουν αντικαταστάτη τους για την ημέρα της εξέτασης στον οποίο θα δώσουν οδηγίες επί των θεμάτων,
  2. είτε σε συνεννόηση με το Τμήμα Σπουδών (κ. Θηβαίου: τηλ: 2105294917, spoudes@aua.gr ) θα μεταφέρουν την εξέταση σε μεταγενέστερη ημερομηνία σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης.

Ο Αντιπρύτανης

Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθ. Νικόλαος Δέρκας