Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών
Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος (νέο πρόγραμμα)
2ο εξαμήνο
Το μαθημα είναι υποχρεωτικό
Γενικές ΠληροφορίεςΔιδάσκοντεςΠρόγραμμαΕκπαιδευτικό υλικό

Ωρες θεωρίας:  6
Ωρες εργ/ρίου:  0


Η διδασκαλία του μαθήματος αρθρώνεται σε τρεις ενότητες: Ενότητα 1η: Τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της αγροτικής παραγωγής. Την εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής συνόδευσε η αύξηση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, η ανάγκη αντιμετώπισης των αποβλήτων κυρίως της κτηνοτροφίας καθώς και η επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων. Ως αποτέλεσμα προέκυψαν κίνδυνοι ρύπανσης των εδαφών και των υδάτων για τους οποίους είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε τη σημασία τους και τα μέσα περιορισμού τους. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας, θα αναφερθούν οι επιπτώσεις των ρυπάνσεων, θα μελετηθεί η προέλευση τους, θα αναλυθούν τα εμπλεκόμενα φαινόμενα, η υπευθυνότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και τέλος θα παρουσιασθούν οι προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισης τους. Ενότητα 2η: Η διαχείριση του αγροτικού χώρου Παράλληλα με την εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής, γεωργικές εκτάσεις εγκαταλείπονται, γεωργικές ζώνες υιοθετούν μια πιο εκτατική γεωργία ενώ απαιτείται η διαχείριση περιθωριακών εκτάσεων και φυσικών αποθεμάτων. Η διαχείριση συνεπώς του αγροτικού χώρου συνεπάγεται αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές. Η διδασκαλία της ενότητας αυτής θα αφιερωθεί σε θέματα που συνδυάζουν γεωπονικές και οικολογικές γνώσεις. Θα αναλυθεί η λειτουργία των οικοσυστημάτων και των αγροοικοσυστημάτων και η σημασία της βιοποικιλότητας, θα μελετηθεί η δυνατότητα εφαρμογής αγροτικών συστημάτων και προγραμμάτων καλλιεργητικών παρεμβάσεων που θα ανταποκρίνονται στους στόχους διαχείρισης. Ενότητα 3η: Η βιολογική γεωργία Η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται συνεχώς καθώς ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που μετατρέπονται σε βιολογικές αυξάνει σταθερά. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να δώσει στους/τις φοιτητές/φοιτήτριες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αναλύσουν τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της καθώς και τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες ανάπτυξης της. Φροντιστήριο: Ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον επιβάλλει πριν από την υιοθέτηση έργων, προγραμμάτων, ή πολιτικών να λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων απαιτεί την ανάπτυξη και τη χρήση διαδικασιών και εργαλείων περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Στο πλαίσιο του Φροντιστηρίου οι φοιτητές/φοιτήτριες εκπαιδεύονται στην επιστημονική και τεχνική ανάλυση και σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές συνέπειες ενός έργου στο περιβάλλον.
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image