Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών
Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Έρευνας (νέο πρόγραμμα)
5ο εξαμήνο
Το μαθημα είναι υποχρεωτικό
Γενικές ΠληροφορίεςΔιδάσκοντεςΠρόγραμμαΕκπαιδευτικό υλικό

Ωρες θεωρίας:  5
Ωρες εργ/ρίου:  0


Θεωρητικές γνώσεις Βασικές διαστάσεις της κοινωνικής έρευνας: βασική – εφαρμοσμένη. Οι ερευνητικές μέθοδοι: ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Ο καθορισμός του αντικειμένου της έρευνας. Η επιλογή της μεθόδου. Τα στάδια της εμπειρικής έρευνας. Η δειγματοληπτική έρευνα (μέθοδοι δειγματοληψίας, σχεδιασμός ερωτηματολογίου και συνέντευξη, μορφή ερωτήσεων, διατύπωση ερωτήσεων, οργάνωση ερωτηματολογίου, η πιλοτική έρευνα). Η συνέντευξη. Οι δυσκολίες της συνέντευξης και η παραμόρφωση στην έρευνα. Ποιοτική έρευνα, σχεδιασμός Οδηγού Συνέντευξης και συμμετοχική παρατήρηση. Μέθοδος ανάλυσης περιεχομένου. Η σύνταξη της ερευνητικής έκθεσης. Φροντιστηριακές γνώσεις Διαδικασία μέτρησης (Είδη Ερωτήσεων – Μεταβλητές – Κλίμακες Μέτρησης). Εισαγωγή στο στατιστικό πακέτο Spss (Γενικά στοιχεία για το Spss, Παρουσίαση του Data Editor, Παρουσίαση του Output Navigator). Διαδικασία δειγματοληψίας (Απλή τυχαία δειγματοληψία με χρήση του Spss, Δειγματοληψία κατά στρώματα με χρήση του Spss). Κανονική Κατανομή (Αναλυτική αναφορά στην κανονική κατανομή και έλεγχος κανονικότητας σε μεταβλητές με χρήση του Spss). Επεξεργασία και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων με χρήση του Spss (Δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, Διερευνητική ανάλυση δεδομένων, Ανάλυση αξιοπιστίας, Πίνακες διασταύρωσης και Τεστ ανεξαρτησίας). Ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Χρήση συγκεκριμένων ερευνητικών παραδειγμάτων. Ο ρόλος του λογισμικού στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες). Βιβλιογραφική επισκόπηση (Αναζήτηση βιβλιογραφίας, Βιβλιογραφικές αναφορές).
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image