Μάθημα

Λογιστική I

Διδακτικό Προσωπικό Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την επέκταση του λογιστικού επαγγέλματος σε νέους δικαιοδοτικούς τομείς, την κοινωνική και περιβαλλοντική λογοδοσία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον λογιστικό έλεγχο σε καταστάσεις αναφοράς βιωσιμότητας, την χρηματοοικονομική λογιστική και τις κεφαλαιαγορές.
Περιγραφή Μαθήματος

Το παρόν μάθημα έχει αντικαταστήσει τα παλαιότερα μαθήματα της Γεωργικής Λογιστικής και της Γεωργικής Λογιστικής και Εκτιμητικής και αποτελεί πλέον το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Λογιστική επιστήμη εστιάζοντας στo πεδίo της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Στόχος είναι να παρασχεθούν στο φοιτητή όλες οι απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές γενικών αρχών χρηματοοικονομικής λογιστικής (στα πλαίσια των ΔΠΧΑ) και συγκεκριμένα:

- Η κατανόηση των πληροφοριών που εμφανίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων, στην κατάσταση αλλαγών των ιδίων κεφαλαίων, και στον ισολογισμό.

- Η διαδικασία συσσώρευσης, ταυτοποίησης, μέτρησης και καταγραφής οικονομικών πληροφοριών.

- Προοίμιο για την Λογιστική II (υποχρεωτικό μάθημα) και την Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων (υποχρεωτικό μάθημα) όπου και εξετάζεται το πλαίσιο για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων.

- Προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές καταχωρήσεις σε όλα τα στάδια του λογιστικού κυκλώματος και να συντάσσει τις σχετικές λογιστικές καταστάσεις.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος