Μάθημα

Λογιστική II

Διδακτικό Προσωπικό Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Διδακτικές Μονάδες : 5
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 3
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εαρινό Εξάμινο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την επέκταση του λογιστικού επαγγέλματος σε νέους δικαιοδοτικούς τομείς, την κοινωνική και περιβαλλοντική λογοδοσία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον λογιστικό έλεγχο σε καταστάσεις αναφοράς βιωσιμότητας, την χρηματοοικονομική λογιστική και τις κεφαλαιαγορές.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια της Λογιστικής I και συνεχίζει να χτίζει και να επεκτείνει το υλικό της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής εξετάζοντας επιπλέον στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Στόχος είναι η συνέχιση της παράδοσης στο φοιτητή του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών γενικών αρχών χρηματοοικονομικής λογιστικής (στα πλαίσια των ΔΠΧΑ), καθώς και η δημιουργία των θεμελίων για την κατανόηση αρχών της: Λογιστικής Κόστους (στα μαθήματα ΟΔΓΕ I και ΟΔΓΕ II), Αξιολόγησης Γεωργικών Επενδύσεων, Λογιστικής III (μελέτη συγκεκριμένων ΔΠΧΑ) και Χρηματοδότησης και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Γεωργικών Επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής.

- Η κατανόηση των πληροφοριών που εμφανίζονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων, στην κατάσταση αλλαγών των ιδίων κεφαλαίων, και στον ισολογισμό.

- Αναλύει τις απαιτήσεις ενός προβλήματος και να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις που έχει λάβει στην πράξη.

- Προοίμιο για την Λογιστική II (υποχρεωτικό μάθημα) και την Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων (υποχρεωτικό μάθημα) όπου και εξετάζεται το πλαίσιο για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων.

- Προβαίνει στις απαραίτητες λογιστικές καταχωρήσεις σε όλα τα στάδια του λογιστικού κυκλώματος και να συντάσσει τις σχετικές λογιστικές καταστάσεις.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος