Μάθημα

Λογιστική III

Διδακτικό Προσωπικό Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την επέκταση του λογιστικού επαγγέλματος σε νέους δικαιοδοτικούς τομείς, την κοινωνική και περιβαλλοντική λογοδοσία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον λογιστικό έλεγχο σε καταστάσεις αναφοράς βιωσιμότητας, την χρηματοοικονομική λογιστική και τις κεφαλαιαγορές.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων της Λογιστικής Ι, Λογιστικής ΙΙ, Αξιολόγησης Γεωργικών Επενδύσεων και Χρηματοδότησης και ΧρηματοΟικονομικής Ανάλυσης Γεωργικών Επιχειρήσεων και εστιάζει στην ανάλυση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Ειδικότερα, περιγράφει το πλαίσιο που διέπει τα ΔΠΧΑ καθώς και το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που το κάθε υπό συζήτηση πρότυπο απαιτεί.

Το μάθημα βασίζεται στην επιλεγμένη ανάλυση ΔΠΧΑ καθώς και σε μελέτες σχετικών περιπτώσεων, έτσι ώστε να δημιουργήσει στους φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης μία ολοκληρωμένη εικόνα των υπό συζήτηση προτύπων και των αρχών και κανόνων που διέπουν την εφαρμογή τους με πιθανη συνέχιση της ανάλυσης σε μεταπτυχιακά προγράμματα με έμφαση στην Λογιστική επιστήμη.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος