Μάθημα

Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την επέκταση του λογιστικού επαγγέλματος σε νέους δικαιοδοτικούς τομείς, την κοινωνική και περιβαλλοντική λογοδοσία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον λογιστικό έλεγχο σε καταστάσεις αναφοράς βιωσιμότητας, την χρηματοοικονομική λογιστική και τις κεφαλαιαγορές.
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας και την διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας στην γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα σε σύνθετα προβλήματα ζωικής παραγωγής.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της Μακροοικονομίας και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Περιγραφή Μαθήματος

Χτίζοντας στην ύλη της Λογιστικής I το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία.

Οι φοιτητές αρχικά λαμβάνουν βασικές γνώσεις μαθηματικών των συναλλαγών. Στη συνέχεια εξοικειώνονται με το θεωρητικό-οικονομικό υπόβαθρο της αξιολόγησης επενδύσεων και με τα κριτήρια και τους αλγόριθμους για την ανάλυση σχετικών προβλημάτων. Μεγάλο μέρος του μαθήματος αφιερώνεται σε πρακτική εφαρμογή των γνώσεων για να εμπεδωθεί η σχετική θεωρία.

Στόχος είναι να παρασχεθούν στο φοιτητή όλες οι απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές αξιολόγησης:

  • Tης χρηματοοικονομικής θέσης μίας επιχείρησης και της ρευστότητά της,
  • Tης διαχείρισης κυκλοφορικού κεφαλαίου και
  • Ανάλυσης επενδύσεων σε Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού. Τέλος, το μάθημα εμπλουτίζεται με κριτική παρουσίαση και συζήτηση παραδειγμάτων από τη γεωργία, τον αγροτικό χώρο, τα τρόφιμα και το περιβάλλον, όπως προκύπτουν

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος