Μάθημα

Αγροτική Πολιτική

Διδακτικό Προσωπικό Κλωνάρης Ευστάθιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς της Αγροτικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και Μικροοικονομίας με έμφαση στην ανάλυση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή των γνώσεων εκείνων που θα συμβάλουν στην κατανόηση τόσο των θεωρητικών όσο και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την διαμόρφωση μίας κοινής πολιτικής για τον αγροτικό χώρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το μάθημα στοχεύει να εξοπλίσει τον φοιτητή με εκείνα τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που θα τον βοηθήσουν να κατανοήσει κατανοήσει και να εξηγήσει τον σχεδιασμό και υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ )και επίσης να εντάξει την ερμηνεία αυτών των κατά καιρούς αναμορφώσεων της ΚΑΠ μέσα στο σύγχρονο (ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό) πλαίσιο λειτουργίας τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • έχει αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της ΚΑΠ.
  • αποκτήσει τις τεχνικές δεξιότητες για την διαχείριση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων που την εφαρμογή της ΚΑΠ σε εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον
  • αναλύει τα δεδομένα, να συνθέτει τα ευρήματα, να ερμηνεύει τα ερευνητικά αποτελέσματα και να συντάσσει τις τελικές εκθέσεις με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  • είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος