Μάθημα

Παράγωγα με Εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διδακτικό Προσωπικό Ρεζίτης Αντώνιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Η έρευνά του επικεντρώνεται στην Αγροτική Οικονομία, τη μετάδοση και μεταβλητότητα τιμών, την ανάλυση τιμών και τη δομή αγοράς, την αποδοτικότητα, τις τεχνολογικές αλλαγές και την ανάλυση της παραγωγικότητας, τη σύγκλιση, την ανάλυση προσφοράς και ζήτησης.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των παραγώγων με εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Επιπλέον, αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά των παραγώγων με εφαρμογές τόσο στην αγροδιατροφή όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζει τις βασικές έννοιες των Προθεσμιακών Συμβολαίων και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ)
  • κατανοεί το μηχανισμό αγοράς και την αντιστάθμιση κινδύνου με ΣΜΕ
  • κατανοεί την αποτίμηση των ΣΜΕ
  • κατανοεί τα Δικαιώματα Προαίρεσης και τις ιδιότητές τους
  • αναλύει τις Στρατηγικές τοποθέτησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης και τις μεθόδους αποτίμησης τους
  • κατανοεί και αξιολογεί τις Συμφωνίες Ανταλλαγής Απαιτήσεων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος