Μάθημα

Γεωργία

Διδακτικό Προσωπικό Οικονόμου Φάλια
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Περιγραφή Μαθήματος

Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη την παραγωγικότητα και την ποιότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Δυνατότητες παρεμβάσεων για βελτίωση της φυτικής παραγωγής: Hλιακή ακτινοβολία, Θερμοκρασία, Yγρασία,. Aνεμος, Eξατμισοικανότητα της ατμόσφαιρας, Συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα CO2

Επιδράσεις μεταβλητών του εδαφικού περιβάλλοντος στην παραγωγικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής. Επιδράσεις φυσικών, βιολογικών, χημικών χαρακτηριστικών του εδαφικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και στις αποδόσεις των ΦΜΚ. Κατεργασία του εδάφους. Λίπανση. Άρδευση. Εναλλαγή καλλιερεγειών. Συγκαλλιέργεια.

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας για τη Βιομηχανία Τροφίμων. Ειδικά καλλιεργητικά θέματα για τη βελτίωση των αποδόσεων και της ποιότητας των καλλιεργειών.

  • Σιτηρά Ευκράτων Κλιμάτων (Σιτάρι, βρώμη).
  • Σιτηρά Ευκράτων Κλιμάτων (Κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε).
  • Σιτηρά Θερμών Κλιμάτων (Αραβόσιτος)
  • Σιτηρά Θερμών Κλιμάτων (Rύζι)
  • Καρποδοτικά Ψυχανθή
  • Σανοδοτικά Ψυχανθή
  • Ελαιοδοτικά φυτά
  • Ζαχαροδοτικά φυτά
  • Βιομηχανική τομάτα
  • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος