Μάθημα

Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική

Διδακτικό Προσωπικό Κλωνάρης Ευστάθιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς της Αγροτικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και Μικροοικονομίας με έμφαση στην ανάλυση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Στατιστικής και χρησιμοποιεί γνώσεις και εργαλεία του μαθήματος Στατιστική.

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα απαραίτητα εργαλεία της Στατιστικής Ανάλυσης για την δημιουργία και επεξεργασία στατιστικών υποδειγμάτων στον χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Αποτελεί το δεύτερο από δύο υποχρεωτικά μαθήματα όπου ο φοιτητής αποκτά στατιστικά εργαλεία για υποβοήθηση βασικής έρευνας με χρήση στατιστικών υποδειγμάτων σε γνωστικά αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών όπως Μάρκετινγκ, Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων κ.λπ.

Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην ανάλυση των δεδομένων. Οι μαθηματικές έννοιες και ορισμοί θα χρησιμεύσουν μόνο για την ανάπτυξη της θεωρίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, και εν γένει επιστημονικά ζητήματα.
  • Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων όσον αφορά την Στατιστική η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους και, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου, περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου.
  • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος