Μάθημα

Πληροφορική

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 3
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα μηχανικής μάθησης και ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων, δικτύων κινητών επικοινωνιών, καθώς και ασφαλών ψηφιακών τεχνολογιών για την αγροτική οικονομία και το περιβάλλον.
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε προβλήματα δυναμικών γράφων, προβλήματα βελτιστοποίησης ερωτημάτων σε Βάσεις Δεδομένων, δομές δεδομένων με sublinear χώρο, καθώς και σε άλλα θεωρητικά προβλήματα της περιοχής των αλγορίθμων και δομών δεδομένων.
Περιγραφή Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια:

  • μπορεί να διακρίνει τις δυνατότητες των τμημάτων που συνθέτουν ένα υπολογιστή και θα μπορεί να επιλέξει τη σύνθεση ενός υπολογιστικού συστήματος που ικανοποιεί τις ανάγκες του,
  • αντιλαμβάνεται την έννοια του λειτουργικού συστήματος και το πώς ο τρόπος που αυτό λειτουργεί εμπλέκεται με θέματα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του υπολογιστή.
  • κατανοήσει τις βασικές έννοιες της Επιστήμης της Πληροφορικής με ευρύτερες προεκτάσεις στην κοινωνία, την απασχόληση, την επιστημονική πρόοδο και τη φιλοσοφία,
  • μπορεί να αξιοποιεί ειδικά πακέτα λογισμικού για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
  • μπορεί να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σε επίπεδο συνεργατικής μάθησης, συνεργαζόμενος με συμφοιτητές του στα πλαίσια ομαδικών εργασιών.
  • αντιλαμβάνεται τι είναι μία βάση δεδομένων, θα σχεδιάζει απλές βάσεις δεδομένων και θα τις υλοποιεί με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού.
  • μπορεί να δημιουργεί (σε μορφή διαγραμμάτων ροής) αλγόριθμους επίλυσης υπολογιστικών προβλημάτων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος