Μάθημα

Αστική Οικονομική & Χωροταξία

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, ανάλυσης εισροών-εκροών, και εφαρμογή νέων ποσοτικών μεθόδων διερεύνησης της επίδρασης οικονομικών πολιτικών επί της αγροτικής ανάπτυξης, οικονομικής σύγκλισης, και διανομής εισοδήματος.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Περιγραφή Μαθήματος

Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που προσφέρονται από την κάλυψη των επί μέρους θεμάτων που αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος. Θα γίνει κατανοητή η επέκταση της χρήσεως των εννοιών και εργαλείων της μικροοικονομικής αναλύσεως σε αστικής οικονομικής και χωροταξίας. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν οικονομικά φαινόμενα και απόψεις που σχετίζονται με την δημιουργία πόλεων, ανάπτυξη αστικών δραστηριοτήτων αλλά και ανισοτήτων στον αστικό χώρο, οικονομικές σχέσεις του αστικού με τον περιβάλλοντα χώρο, την εκτίμηση αστικών δεικτών, τις βασικές έννοιες χωροταξίας και χωροτακτικής πολιτικής, και την σημασία της τελευταίας για την αστική οικονομική.

Θα αναπτύξουν επίσης τη κριτική τους ικανότητα να αναλύουν πολιτικές περιφερειακής αναπτύξεως και συγκλίσεως. Ένας από τους σκοπούς του μαθήματος είναι να μπορούν να ξεχωρίζουν αίτια και συμπτώματα αστικών οικονομικών φαινομένων και χωροτακτικών πολιτικών, και να γνωρίζουν τρόπους ανάλυσης αυτών των συνεπειών και αξιολογήσεως των πολιτικών. Θα γνωρίσουν επίσης την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων που διδάσκονται, στην αστική οικονομική.

Θα αποκτήσουν επίσης υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει αν ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω σπουδές στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και στη χωροταξία.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος