Μάθημα

Οικονομικά των Θεσμών

Διδακτικό Προσωπικό Αλεξόπουλος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις πολιτικές αγροτικής και τοπικής ανάπτυξης και πιο συγκεκριμένα στο ρόλο των θεσμών, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη της υπαίθρου, το σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και στην αξιολόγηση μέτρων αγροτικής πολιτικής.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και μεθοδολογίες της Οικονομικής των Θεσμών. Η ύλη του μαθήματος επικεντρώνεται στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Οικονομικής των Θεσμών, τόσο της παραδοσιακής σχολής όσο και της Νέας Οικονομικής των Θεσμών (New Institutional Economics).

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε μεθόδους και εφαρμογές της οικονομικής ανάλυσης των θεσμών, τόσο σε επίπεδο εθνικής και περιφερειακής οικονομίας, όσο και στο επίπεδο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εξηγηθούν οι διαφορετικές επιδόσεις των οικονομικών σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Ρωτώντας "ποιος είναι ο καλύτερος συνδυασμός θεσμών που μας επιτρέπει να αποκτήσουμε κέρδη από το εμπόριο", οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια ευρεία προοπτική για το πώς οι θεσμοί εμμένουν και αλλάζουν.
Η προσοχή μας εστιάζεται στην αλληλεπίδραση των θεσμών, που ορίζονται ως οι περιορισμοί που δημιουργούν τα άτομα για να διαμορφώσουν την αλληλεπίδρασή τους, και των οργανισμών που δημιουργήθηκαν για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρέχουν οι θεσμοί για την ανάπτυξη των οικονομιών. Η σημασία των θεσμών προκύπτει από το κόστος μέτρησης αυτών που έχουν αξία, της προστασίας των δικαιωμάτων, της αστυνόμευσης και εφαρμογής των συμφωνιών. Από τη στιγμή που δημιουργούνται οι θεσμοί καθορίζουν το κόστος διαφόρων ειδών δράσης σε πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές θα εφαρμόσουν τις θεωρίες του Northκαι άλλων θεσμικών οικονομολόγων για την αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ της εξέλιξης των θεσμών και των πολιτικών και οικονομικών οργανισμών σε ένα πλήθος ιστορικών παραδειγμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης των διοικητικών δομών, του εμπορικού δικαίου, της ασφάλισης και των χρηματοοικονομικών αγορών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα:

  • Κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των θεσμών, οι οποίοι επηρεάζουν και καθορίζουν τις επιδόσεις μιας οικονομίας και των επιχειρήσεων της. Επίσης, κατανοεί την εξέλιξη των θεσμών και τους τρόπους με τους οποίους οι θεσμοί αυτοί διαμορφώνονται και αλλάζουν.
  • Κατανοεί τις πολυάριθμες διαστάσεις των θεσμών και τη συνεπακόλουθη πολυπλοκότητά τους, χρησιμοποιώντας παραδείγματα προερχόμενα από την ιστορική εξέλιξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας, της συλλογικής διαχείρισης φυσικών πόρων, και των επιχειρήσεων τροφίμων και γεωργίας. Επιπλέον, έχει γνώση των κύριων σύγχρονων θεωριών για την ανάλυση των θεσμών μιας οικονομίας.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα παραπάνω θεωρητικά πλαίσια από την οικονομική επιστήμη για να αναλύει τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των θεσμών στους συναλλασσόμενους και τις επιχειρήσεις (με έμφαση στις επιχειρήσεις τροφίμων και γεωργίας).
  • Μπορεί να αναλύει τις επιπτώσεις του θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις και να σχεδιάζει κατάλληλες κρατικές πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών των επιπτώσεων.
  • Χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία της θεωρίας των παιγνίων για να αναλύει σημαντικούς οικονομικούς θεσμούς.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος