Μάθημα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανοιχτά δεδομένα

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 3
Autumn Semester
Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος: Ανάλυση συστημάτων, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης, μορφές αναπαράστασης γνώσης και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.
Καθηγήτρια
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την σχεδίαση και ανάπτυξη τηλεματικών και διαδικτυακών υπηρεσιών με έμφαση στον χώρο της Γεωπονίας, διαδικτυακές πύλες και δίκτυα ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην Γεωπονία, τεχνολογίες Διαδικτύου (ευφυείς πράκτορες, μεταδεδομένα, web services κλπ.) για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρεί και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Περιγραφή Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα:

  • κατανοεί το εννοιολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση,
  • κατανοεί τις βασικές συνιστώσες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  • αναγνωρίζει βασικές προκλήσεις μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
  • κατανοεί τα δομικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  • αξιολογεί το τρέχον επίπεδο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και να αναγνωρίζει περιθώρια βελτίωσης,
  • αξιοποιεί υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του αγροτικού χώρου στην πράξη,
  • αξιολογεί υφιστάμενες πρωτοβουλίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον αγροτικό χώρο,
  • γνωρίζει βασικές τεχνολογίες δομημένων εγγράφων, περιγραφής δεδομένων και αναπαράστασης γνώσης,
  • αποκτήσει δεξιότητες για τη χρήση ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος