Μάθημα

Αγγλικά III

Διδακτικό Προσωπικό Κακριδά Ελένη
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Τοποθεσία Αίθουσα Αγγλικών
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 2
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Περιγραφή Μαθήματος

This course aims to teach students to cope with more specific topics of agriculture with emphasis on reading and writing through selected passages and other materials of intermediate level.