Μάθημα

Επιχειρηματικότητα

Διδακτικό Προσωπικό Ρεζίτης Αντώνιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Η έρευνά του επικεντρώνεται στην Αγροτική Οικονομία, τη μετάδοση και μεταβλητότητα τιμών, την ανάλυση τιμών και τη δομή αγοράς, την αποδοτικότητα, τις τεχνολογικές αλλαγές και την ανάλυση της παραγωγικότητας, τη σύγκλιση, την ανάλυση προσφοράς και ζήτησης.
Περιγραφή Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:

  • τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή να τις επηρεάσουν προς όφελός τους,
  • τις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες,
  • τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση,
  • τη στρατηγική επίτευξης βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονάσματος,
  • τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής,
  • τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν τα συστήματα, το ανθρώπινο δυναμικό, οι αξίες και η κουλτούρα στην αποτελεσματική στρατηγική διοίκηση,
  • τις τεχνικές λήψης στρατηγικών αποφάσεων και τα συνήθη λάθη στην υλοποίηση της στρατηγικής.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος