Μάθημα

Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με έμφαση σε ζητήματα όπως: οι γεωργικές εφαρμογές (αλληλεπιδραστική καινοτομία & επικοινωνία), η διδακτική και η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση έργων, με έμφαση σε συστημικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις.
Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/φοιτήτριες γνώσεις και μεθοδολογία για να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι φυσικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες για να εκτιμηθούν οι δυνατότητες και τα όρια των μετασχηματισμών των αγροτικών συστημάτων στο χώρο και το χρ. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ορισμένα αγροτικά συστήματα αντιπροσωπευτικά από οικολογική, τεχνική, κοινωνική και πολιτική άποψη προκειμένου να αντιληφθούμε την εξέλιξή τους στο χρόνο και να κατανοήσουμε τη διαφοροποίησή τους σε σχέση με τις φυσικές συνθήκες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός/ή:

  • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία για την ανάλυση των γεωργικών συστημάτων να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις στα σχετικά θέματα.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις παραπάνω γνώσεις και την κατανόηση για να αναγνωρίζει, να περιγράφει, να αναλύει και να αξιολογεί την κατάσταση της γεωργίας μιας περιοχής, την προέλευσή της και τα τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που θέτουν οι, εν εξελίξει, μετασχηματισμοί και η ανάπτυξή της.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις παραπάνω γνώσεις και την κατανόηση για να συνδυάζει και να συνθέτει διαφορετικής προέλευσης δεδομένα (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά) αντλώντας συμπεράσματα και προωθώντας συνθετικές ερμηνείες διεπιστημονικού χαρακτήρα.
  • Να είναι σε θέση να κοινοποιεί με σαφήνεια τα συμπεράσματα αλλά και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται τα συμπεράσματα και οι ερμηνείες, τόσο σε εξειδικευμένος όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό
  • Να διαθέτει τις μαθησιακές δεξιότητες που του/της επιτρέπει να συνεχίσει σπουδές με σχετική αυτοδυναμία.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος