Μάθημα

Ανάλυση Εισροών-Εκροών

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ποσοτικές μεθόδους περιφερειακής ανάλυσης, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στις αγροτικές περιοχές, σε θέματα οικονομικής μεγέθυνσης, παραγωγικότητας και περιβάλλοντος.
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, ανάλυσης εισροών-εκροών, και εφαρμογή νέων ποσοτικών μεθόδων διερεύνησης της επίδρασης οικονομικών πολιτικών επί της αγροτικής ανάπτυξης, οικονομικής σύγκλισης, και διανομής εισοδήματος.
Περιγραφή Μαθήματος

Η Ανάλυση Εισροών-Εκροών αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο οικονομικής ανάλυσης και προγραμματισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες και εργαλεία της Ανάλυσης Εισροών-Εκροών καθώς και εμπειρικές εφαρμογές του υποδείγματος για την εξέταση της παραγωγικής διάρθρωσης ενός οικονομικού συστήματος (εθνικού, περιφερειακού), την αξιολόγηση σεναρίων οικονομικής ανάπτυξης, τις επιπτώσεις της παραγωγικής δραστηριότητας των οικονομικών κλάδων στο περιβάλλον και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και για προβλέψεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο.

Στόχος είναι να παρασχεθούν στο φοιτητή όλες οι απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές αξιολόγησης:

  • κατανοούν τη δομή των Πινάκων Εισροών-Εκροών, οι οποίοι αποτελούν τμήμα των Εθνικών Λογαριασμών, και τον μετασχηματισμό τους σε γραμμικά υποδείγματα για την εκτίμηση κλαδικών πολλαπλασιαστών
  • κατασκευάζουν περιφερειακά, περιβαλλοντικά και ενεργειακά υποδείγματα εισροών-εκροών
  • αναλύουν και να αξιολογούν τις διαρθρωτικές μεταβολές μιας οικονομίας
  • εκτιμούν τις επιδράσεις διαφόρων μέτρων πολιτικής ή αναπτυξιακών προγραμμάτων (π.χ. δημόσια έργα, επενδύσεις σε βασικές βιομηχανίες) σε όρους παραγόμενου προϊόντος, εισοδήματος και νέων θέσεων απασχόλησης.

 

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος