Μάθημα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της Μακροοικονομίας και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης, σε θέματα αγοράς εργασίας και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Περιγραφή Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν:

  • Να περιγράψουν την εκτίμηση-σύνθεση του εθνικού προϊόντος
  • Να εξηγήσουν τον προσδιορισμό του εθνικού εισοδήματος
  • Να περιγράψουν τον ρόλο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον προσδιορισμό του εισοδήματος
  • Να χρησιμοποιούν βασικά μακροοικονομικά υποδείγματα για να εξηγούν πώς προσδιορίζεται το επίπεδο γενικής ισορροπίας καθώς και ο υπολογισμός βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, όπως το πραγματικό ΑΕΠ, το επίπεδο απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας, το επίπεδο τιμών, το επίπεδο των επενδύσεων και των Αποταμιεύσεων
  • Να αναλύουν τις επιδράσεις της οικονομικής πολιτικής και εξωγενών γεγονότων στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο
  • Να διακρίνουν μεταξύ εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων στη μακροοικονομική και να κατανοούν τις υπάρχουσες αντιπαραθέσεις όσον αφορά την επίδραση της μακροοικονομικής πολιτικής

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος