Μάθημα

Διαχείριση και Προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διδακτικό Προσωπικό Βλάχος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
6 Hours Lecture
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους οι γεωργικές δραστηριότητες ασκούν πιέσεις στους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Επίσης στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την έννοια των αγροοικοσυστημάτων, την αναγνώριση και εκτίμηση των πολλαπλών (οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών) υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτά. Τέλος μέσω της ανάλυσης του παραδείγματος της βιολογικής γεωργίας, μια συνθετική αλλά και κριτική θέαση της σχέσης γεωργίας και περιβάλλοντος.

Η/Ο φοιτήτρια/φοιτητής όταν ολοκληρωθεί επιτυχημένα το μάθημα αναμένεται να είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη σχέση γεωργικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος, τόσο όσον αφορά στη διαχείριση των φυσικών πόρων αλλά και στην προστασία της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.
  • Να γνωρίζει, να κατανοεί και να αξιολογεί συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης του αγροτικού περιβάλλοντος και να εκτιμά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, βάσει σύγχρονων εργαλείων αξιολόγησης.
  • Να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις παραπάνω γνώσεις και την κατανόηση για να συνδυάζει και να συνθέτει διαφορετικής προέλευσης δεδομένα (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά) αντλώντας συμπεράσματα και προωθώντας συνθετικές ερμηνείες διεπιστημονικού χαρακτήρα.
  • Να είναι σε θέση να κοινοποιεί με σαφήνεια τα συμπεράσματα αλλά και το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται τα συμπεράσματα και οι ερμηνείες, τόσο σε εξειδικευμένος όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό
  • Να διαθέτει τις μαθησιακές δεξιότητες που του/της επιτρέπει να συνεχίσει σπουδές με σχετική αυτοδυναμία.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος