Μάθημα

Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας και την διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας στην γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα σε σύνθετα προβλήματα ζωικής παραγωγής.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της Μακροοικονομίας και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Περιγραφή Μαθήματος

 

Η γνώση και η κατανόηση των εννοιών, ορισμών και μεθοδολογιών της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η δυνατότητα εφαρμογής και ανάλυσης αυτών για κλάδους-προϊόντα φυτικής και ζωΙκής παραγωγής με στόχο τη σύνθεση σε κάθε περίπτωση αντίστοιχων απλών ή σύνθετων Σχεδίων οργάνωσης. Οι φοιτητές αποκτούν την ικανότητα υπολογισμού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εκμεταλλεύσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην απόκτηση γνώσεων υπολογισμού δαπανών παραγωγής, οικονομικών αποτελεσμάτων και κοστολόγησης σε όλες τις πιθανές τις σύνθετες πλευρές της γεωργικής παραγωγής.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος