Μάθημα

Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας και την διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας στην γεωργική παραγωγή και ιδιαίτερα σε σύνθετα προβλήματα ζωικής παραγωγής.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της Μακροοικονομίας και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Περιγραφή Μαθήματος

 

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της ΟΔΓΕ Ι.

Ειδικότερα το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την τεχνικοοικονομική καταγραφής και ανάλυσης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εξετάζει την ανάλυση της λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει την έννοια τηςτεχνικοοικονομικής καταγραφής και ανάλυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων να υπολογίζει τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα και τα κόστη παραγωγής, στις περιπτώσεις αυτές και κυρίως να αντιλαμβάνεται την σημασία τους για τη τεχνικοοικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
  • Κατανοήσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και θα χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες μεθόδους/εργαλεία σε πραγματικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος