Μάθημα

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία

Διδακτικό Προσωπικό Δριχούτης Ανδρέας
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή με έμφαση στον αγρο-διατροφικό τομέα.
Περιγραφή Μαθήματος

 

Το μάθημα αυτό αποτελεί πρακτική εφαρμογή των μεθόδων που διδάσκονται στο μάθημα της Οικονομετρίας. Επιπλέον η θεωρία προεκτείνεται στα μη-γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα με την ταυτόχρονη πρακτική εφαρμογή της. Σκοπός δηλαδή του μαθήματος είναι η εφαρμογή μικροοικονομετρικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση λογισμικού οικονομετρικών εφαρμογών.

Ειδικότερα η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση των γραμμικών και μη-γραμμικών οικονομετρικών υποδειγμάτων καθώς και όλων των ελέγχων υποθέσεων, εξειδικεύσεως καθώς και ερμηνεία των υποδειγμάτων αυτών. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση δεξιοτήτων οικονομετρικής ανάλυσης από τους σπουδαστές για την απάντηση ερωτήσεων που θέτει η μικροοικονομική. Οι στόχοι του μαθήματος εκπληρώνονται μέσω συγκεκριμένων εφαρμοσμένων μεθόδων ανάλυσης πραγματικών μικροοικονομικών δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:

  • Έχει κατανοήσει πως τα διάφορα οικονομετρικά υποδείγματα εξαρτώνται από τη φύση της εξαρτημένης μεταβλητής και πότε είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί καθένα από τα γραμμικά ή μη-γραμμικά υποδείγματα.
  • Έχει γνώση γύρω από τους βασικούς τρόπους οικονομετρικής ανάλυσης μικροοικονομικών δεδομένων.
  • Είναι σε θέση να εκτελέσει αυτοτελή εμπειρική οικονομετρική ανάλυση, να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και να απαντήσει μέσω της ανάλυσης σε ουσιώδη ζητήματα που θέτει η μικροοικονομική.
  • Έχει αναπτύξει δεξιότητες που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  • Έχει την ικανότητα να αναλύει και να ερμηνεύει δεδομένα με τη χρήση των εργαλείων της μικρο-οικονομετρίας για να διαμορφώνει κρίση και προβληματισμό για συναφή οικονομικό-κοινωνικά ζητήματα.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος