Μάθημα

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

Διδακτικό Προσωπικό Βασιλόπουλος Αχιλλέας
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ποσοτικές και πειραματικές μεθόδους μελέτης της οικονομικής συμπεριφοράς, με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και το περιβάλλον. Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν περιοδικά όπως είναι τα: Economic Modelling, Economics Letters, Journal of Economics and Management Strategy, Journal of Applied Statistics, Journal of Consumer Affairs, European Review of Agricultural Economics κ.α.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην αιτιολογική εξαγωγή συμπερασμάτων και συγκεκριμένα την αιτιώδη επαγωγή που γίνεται με δεδομένα παρατήρησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν και κατά πόσο επηρεάζει μια μεταβλητή Χ μια άλλη μεταβλητή Υ, όταν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να εκτελέσουμε ένα πείραμα. Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τι αποτελεί μια αιτιώδη ερευνητική ερώτηση και πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερευνητική ερώτηση χρησιμοποιώντας δεδομένα παρατήρησης και ένα τυπικό σύνολο εργαλείων που είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει κάποιος που ασχολείται με την αιτιώδη επαγωγή. Μερικά από αυτά τα εργαλεία είναι στατιστικά, όπως η παλινδρόμηση, ενώ άλλα είναι σχεδιασμοί έρευνας που έχουν αποδειχθεί χρήσιμοι για την απάντηση πολλών ερευνητικών ερωτημάτων, όπως η εκτίμηση διαφορών στις διαφορές.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος