Μάθημα

Πειραματική Οικονομική

Διδακτικό Προσωπικό Δριχούτης Ανδρέας
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή με έμφαση στον αγρο-διατροφικό τομέα.
Περιγραφή Μαθήματος

 

Το μάθημα αυτό εισάγει τους σπουδαστές στο πεδίο της πειραματικής οικονομικής και αποτελεί κατά μία έννοια συνέχεια των μαθημάτων Μικροοικονομικής Θεωρίας Ι και ΙΙ.

Ειδικότερα η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση από μέρους των σπουδαστών των βασικών πλεονεκτημάτων και περιορισμών της μελέτης οικονομικών φαινομένων σε εργαστηριακό περιβάλλον. Επίσης το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές σχεδιασμού πειραμάτων όπως είναι η αρχή της τυχαιοποίησης αλλά και των κινήτρων.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας γύρω από τα παίγνια διαπραγμάτευσης, δημοσίων αγαθών, δημοπρασιών και εκμαίευσης προτιμήσεων σε συνάρτηση με τις βασικές αρχές της μικροοικονομικής. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας σε οικονομικά πειράματα τα οποία αποτελούν την αφορμή για την διεξοδική συζήτηση των αποτελεσμάτων μέσα στην τάξη.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:

  • Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές σχεδιασμού πειραμάτων
  • Μπορεί να σχεδιάσει ένα οικονομικό πείραμα με στόχο την απάντηση ερωτημάτων μικροοικονομικού ενδιαφέροντος ή συναφών οικονομικό-κοινωνικών ζητήματων.
  • Έχει γνώση γύρω από τα βασικά αποτελέσματα της βιβλιογραφίας της πειραματικής οικονομικής
  • Έχει αναπτύξει δεξιότητες που του χρειάζονται για να συνεχίσει σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
  • Έχει αναπτύξει την ικανότητα να συλλέγει δεδομένα χρησιμοποιώντας αυστηρές πειραματικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με συναφή κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος