Μάθημα

Περιφερειακή Οικονομική και Ανάπτυξη

Διδακτικό Προσωπικό Γιαννάκης Ηλίας
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ποσοτικές μεθόδους περιφερειακής ανάλυσης, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στις αγροτικές περιοχές, σε θέματα οικονομικής μεγέθυνσης, παραγωγικότητας και περιβάλλοντος.
Περιγραφή Μαθήματος

Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που προσφέρονται από την κάλυψη των επί μέρους θεμάτων που αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος. Θα γίνει κατανοητή η επέκταση της χρήσεως των εννοιών και εργαλείων της μικροοικονομικής αναλύσεως σε θέματα περιφερειακής και αστικής οικονομικής και αναπτύξεως. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν οικονομικά φαινόμενα και απόψεις που σχετίζονται με την περιφέρεια, τις πόλεις, την ανάπτυξη, και ανισότητα σε περιφερειακό επίπεδο.

Θα αναπτύξουν επίσης τη κριτική τους ικανότητα να αναλύουν πολιτικές περιφερειακής αναπτύξεως και συγκλίσεως. Ένας από τους σκοπούς του μαθήματος είναι να μπορούν να ξεχωρίζουν αίτια και συμπτώματα περιφερειακών οικονομικών φαινομένων και πολιτικών και να γνωρίζουν τρόπους ανάλυσης αυτών των συνεπειών και αξιολογήσεως των πολιτικών. Θα γνωρίσουν επίσης την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων που διδάσκονται, στην περιφερειακή οικονομική και θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν τέτοιες μεθόδους στην πράξη της περιφερειακής αναλύσεως.

Θα αποκτήσουν επίσης υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει αν ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω σπουδές στην αστική και περιφερειακή οικονομική και ανάπτυξη ώστε να μπορούν να κρίνουν καλύτερα και να επεμβαίνουν ή να συμμετέχουν στη χάραξη περιφερειακών πολιτικών.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος