Μάθημα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Τοποθεσία Α΄ Αμφιθέατρο
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 6
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμινο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν γενικά τις προ(σ)κλήσεις της μεταπαραγωγικής υπαίθρου και σχετίζονται με τον μετασχηματισμό και την πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου, την προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του αγροτικού τοπίου, την τοπική επιχειρηματικότητα, τα κοινά και την κοινωνική οικονομία, τη διασύνδεση παραγωγής-μεταποίησης-τουρισμού-πολιτισμού-αθλητισμού και την ανάδειξη της ιστορίας, της συλλογικής μνήμης και των αξιών του τοπίου μέσα από τα οικομουσεία και τη βιώσιμη/ εδαφική ανάπτυξη.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστορία της γεωργίας, καθώς και η πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση του νεοελληνικού κράτους και του αγροτικού χώρου τον 19ο και 20ο αιώνα. Επίσης, η διαμόρφωση και εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιστημονικών και ακαδημαϊκών ελίτ τον 19ο και 20ο αιώνα.
Περιγραφή Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά (μέσα από την περιγραφή παραδειγμάτων εμπειρικής έρευνας) για την κατανόηση του μετασχηματισμού του αγροτικού χώρου και της κοινωνικής συμπεριφοράς του πληθυσμού της υπαίθρου, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής κοινωνίας και παρακολουθώντας το είδος, το ρυθμό και την έκταση των μεταβολών που προκύπτουν στο αγροτικό κοινωνικό περιβάλλον εξαιτίας των επιδράσεων της πόλης, της βιομηχανίας και των άλλων τομέων της οικονομίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Αυτό γίνεται με την εισαγωγή στις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την κατανόηση του κοινωνικού μετασχηματισμού της σύγχρονης υπαίθρου, την ένταξη της συζήτησης για την οικογενειακή γεωργία στην συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις που αυτή έχει για την λειτουργία της οικογενειακής γεωργίας. Επιχειρείται παράλληλα η σύνδεση της συζήτησης με την ανάπτυξη της αγροβιομηχανίας και το ‘σύστημα’ που αυτή συγκροτεί εντάσσοντας την τοπική παραγωγή σε ένα διεθνοποιημένο σύστημα παραγωγής και διακίνησης τροφίμων καθιστώντας, γι’ αυτό το λόγο, αναγκαία μια διατομεακή προσέγγιση τόσο της αγροτικής παραγωγής όσο και της υπαίθρου γεγονός που δίνει μιαν πιο ολιστική διάσταση στην προσέγγιση των ζητημάτων. Το μάθημα έχει έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα και συμβάλλει σε μιαν ολιστική αντίληψη του αγροτικού χώρου και της ‘νέας αγροτικότητας’ που διαμορφώνεται. Η προσέγγιση συμπεριλαμβάνει τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά στοιχεία στη βάση τόσο της διεθνούς όσο και της εθνικής εμπειρίας.

Το μάθημα εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα - Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ».

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει μιαν ολιστική και διεπιστημονική κατανόηση τόσο του αγροτικού χώρου όσο και της γεωργίας ως παραγωγικής δραστηριότητας.
  • Έχει γνώση των θεωρητικών και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων στην μελέτη του αγροτικού χώρου.
  • Αποκτήσει εικόνα διεθνών παραδειγμάτων τόσο του μετασχηματισμού της υπαίθρου όσο και έννοιας της ‘αγροτικότητας’.
  • Συνεργαστεί με συμφοιτητές του/της όσο και με τον διδάσκοντα για την εκπόνηση εργασίας πάνω στην ύλη του μαθήματος αλλά και να ασκηθεί στην σύνταξη βιβλιοπαρουσίασης.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος