Μάθημα

Ειδικά Θέματα Στατιστικής

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή κλασικών και νεότερων στατιστικών/οικονομετρικών μεθόδων και προσεγγίσεων στα εξής επιστημονικά πεδία: Περιβαλλοντικά δεδομένα, οικονομικά του περιβάλλοντος, επιδημιολογικά δεδομένα με έμφαση στις ζωονόσους και τους μηχανισμούς μετάδοσής τους στο χώρο και το χρόνο, αειφόρο ανάπτυξη, περιβαλλοντική υπευθυνότητα, δείκτες αειφορίας, δασολογικά δεδομένα.
Καθηγητής
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς της Αγροτικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και Μικροοικονομίας με έμφαση στην ανάλυση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Περιγραφή Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης που θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των φοιτητών. Το μάθημα προσφέρει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθόδων που διδάσκονται, όσο και πρακτική εφαρμογή των μεθόδων σε ερευνητικά προβλήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να εφαρμόζει βασικές μεθόδους πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης
  • Να εφαρμόζει στατιστική συμπερασματολογία για πολυμεταβλητά δεδομένα
  • Να χρησιμοποιεί μεθόδους μείωσης των διαστάσεων ενός προβλήματος.

Έχοντας αποκτήσει αυτά τα προσόντα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους και, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου, περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου.
  • είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου.
  • έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν εμπειρικά δεδομένα για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή οικονομικά κοινωνικά, και εν γένει επιστημονικά ζητήματα.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος