Μάθημα

Διδακτική - Γεωργική Εκπαίδευση

Διδακτικό Προσωπικό Κουτσούρης Αλέξανδρος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με έμφαση σε ζητήματα όπως: οι γεωργικές εφαρμογές (αλληλεπιδραστική καινοτομία & επικοινωνία), η διδακτική και η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση έργων, με έμφαση σε συστημικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διδακτικής ιδίως όσον αφορά στα τεχνικά-επαγγελματικά προγράμματα (με έμφαση στη γεωργική εκπαίδευση).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι ικανός/ή:

  • Να περιγράψει, διακρίνει και εξηγήσει τις βασικές και κρίσιμες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογίες της (γενικής και τεχνικής/ γεωργικής) εκπαίδευσης (και κατάρτισης).
  • Να εκτιμήσει τις κατάλληλες στρατηγικές και μορφές/τεχνικές διδασκαλίας και τα κατάλληλα εποπτικά μέσα που θα εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, την επιτυχή έκβαση ενός εκπαιδευτικού γεγονότος.
  • Να αναπτύξει/δημιουργήσει τους διδακτικούς στόχους, το σχέδιο διδασκαλίας και τον κατάλληλο τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων στο πλαίσιο ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών.
  • Να αναπτύξει/δημιουργήσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (σκοποί και διδακτικοί στόχοι, περιεχόμενο/γνώση, μαθησιακές δραστηριότητες/εμπειρίες, δομή/πρόγραμμα και αξιολόγηση)
  • Να αξιολογήσει ένα εκπαιδευτικό γεγονός/ πρόγραμμα.
  • Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/τριές του/της για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συνθέσουν και να παρουσιάσουν μια εργασία σε συναφή με το αντικείμενο θέματα.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος