Μάθημα

Χρηματοδότηση και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Γεωργικών Επιχειρήσεων

Διδακτικό Προσωπικό Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την επέκταση του λογιστικού επαγγέλματος σε νέους δικαιοδοτικούς τομείς, την κοινωνική και περιβαλλοντική λογοδοσία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον λογιστικό έλεγχο σε καταστάσεις αναφοράς βιωσιμότητας, την χρηματοοικονομική λογιστική και τις κεφαλαιαγορές.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα χτίζει στη ύλη των μαθημάτων της Λογιστικής I, Λογιστικής II και Αξιολόγησης Γεωργικών Επενδύσεων και εστιάζει τόσο στην πρακτική εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας γεωργικής (και όχι μόνο) επιχείρησης όσο και στον τρόπο άντλησης κεφαλαίων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές χρηματοδότησης και πιθανές πηγές άντλησης κεφαλαίων με λεπτομερή συζήτηση της λογιστικής αντιμετώπισης των χαρακτηριστικών τους στις οικονομικές καταστάσεις.

Η συζήτηση των θεμάτων επεκτείνεται στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στην ανάλυση επενδύσεων εξετάζοντας τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης μίας γεωργικής (και όχι μόνο) επιχείρησης και της ρευστότητά της, τη διαχείριση του κεφαλαίου της, τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου καθώς και την ανάλυση πιθανών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος