Μάθημα

Πρακτική Άσκηση

Διάρκεια 120 ημέρες
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 8
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
120 ημέρες Πρακτική Άσκηση
Εαρινό Εξάμηνο
Περιγραφή Μαθήματος

Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών υποστηρίζει και καθιστά επιτεύξιμο το στόχο του εκπαιδευτικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, που είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών στη μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας

Η Πρακτική Άσκηση αποβλέπει στην ενημέρωση των φοιτητών και στην αρτιότερη παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση για το επάγγελμα που θα ασκήσουν μελλοντικά. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η απόκτηση πολύτιμων εμπειριών σχετικών με την εφαρμοσμένη έρευνα και παραγωγή. Η απασχόληση εξάλλου των φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς οδηγεί στην εξοικείωση με την αγορά εργασίας, τη διασύνδεση με παραγωγικούς φορείς και συνδράμει στη διερεύνηση των ερευνητικών δυνατοτήτων των ασκούμενων. Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκηση συμβάλλει αναμφισβήτητα στη μεταφορά της αξιολογημένης συνολικής εμπειρίας που αποκτάται στην εξειδίκευση και προσαρμογή των παρεχόμενων από το Ίδρυμα γνώσεων.

Η Πρακτική Άσκηση έχει συνολική διάρκεια τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακα), εκ των οποίων οι πενήντα (50) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε φορείς Πρακτικής Άσκησης εκτός Γ.Π.Α. Από αυτές τις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, οι τριάντα (30) ημέρες πραγματοποιούνται υποχρεωτικά συνεχόμενες κατά τις περιόδους πλήρους λειτουργίας αυτών των φορέων.

To χρονικό διάστημα της Πρακτικής Άσκησης ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μήνα (π.χ. από 1/7 έως και 31/7) με εξαίρεση τους φοιτητές επί πτυχίω που έχουν υπόλοιπο μικρότερο σε διάρκεια του ενός μήνα. Οι φοιτητές πραγματοποιούν την Πρακτική του Άσκηση σε Εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων με συναφές αντικείμενο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Ινστιτούτα του Ελληνικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς όπως ορίζονται στο Ν. 1256/1982, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 14 παραγρ.8 Ν 2917/2000). Ο φοιτητής, όταν πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση ή εταιρία, οφείλει να βεβαιώσει την ύπαρξη πτυχιούχου γεωπόνου, οικονομολόγου ή λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του Τμήματος.

Οι φοιτητές του Τμήματός μας μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Γραφείου Πρακτικής Εξάσκησης Ε.Σ.Π.Α. το οποίο βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (τηλ: 210 529 4825, e-mail: praktikiaskisi@aua.gr, ιστοσελίδα: http://traineeship.aua.gr). Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω του Γραφείου ERASMUS. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην κ. Θάνεια Αναστοπούλου (τηλ: 210 529 4819) στην ιστοσελίδα www.european.aua.gr και στο e-mail: european_pr@aua.gr.

Υπεύθυνοι Πρακτικής Άσκησης: Καρανικόλας Παύλος Αναπληρωτής Καθηγητής (τηλ.: 210 529 4785, e-mail: pkaranik@aua.gr), Γούσιος Ιωάννης Ε.ΔΙ.Π. (τηλ.: 210 529 4725, e-mail: goussios@aua.gr).

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης

Ενδεικτικός Κατάλογος Φορέων

Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης

Αίτηση Αμοιβής Πρακτικής Άσκησης

Αποκλειστικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την αμοιβή της πρακτικής εξάσκησης