Μαθήματα Επιλογής

Α.Ο.Α

Παράγωγα με Εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των παραγώγων με εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Επιπλέον, αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά των παραγώγων με εφαρμογές τόσο στην αγροδιατροφή όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
Α.Ο.Α

Γενική Αμπελουργία

0 (0)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις βασικές λειτουργίες του φυτού της αμπέλου και τη μορφολογική και φυσιολογική βάση αυτών, στις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται σ΄ένα παραγωγικό αμπελώνα, καθώς και στη σημασία που έχει η καλλιέργεια της αμπέλου για τη φυτική παραγωγή.
Α.Ο.Α

Διαδίκτυο και Εφαρμογές στη Γεωπονία

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα ● μπορεί να κατανοεί το ρόλο και τη λειτουργικότητα του Διαδικτύου, ● μπορεί να περιγράφει και να προσδιορίζει τις εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο,
Α.Ο.Α

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία

0 (0)
  Το μάθημα αυτό αποτελεί πρακτική εφαρμογή των μεθόδων που διδάσκονται στο μάθημα της Οικονομετρίας. Επιπλέον η θεωρία προεκτείνεται στα μη-γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα με την ταυτόχρονη πρακτική εφαρμογή της. Σκοπός δηλαδή του μαθήματος είναι η εφαρμογή μικροοικονομετρικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση λογισμικού οικονομετρικών εφαρμογών.
Α.Ο.Α

Φυσιολογία Φυτών

0 (0)
Η αρχική ενότητα του μαθήματος είναι αφιερωμένη σε μια πρώτη επαφή του φοιτητή με τις λειτουργίες των φυτών, που είναι και το αντικείμενο του μαθήματος. Εξετάζονται οι λειτουργίες συνολικά σε επίπεδο οργανισμού και πως αυτές συντονίζονται με ταξύ τους.
Α.Ο.Α

Αστική Οικονομική & Χωροταξία

0 (0)
Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που προσφέρονται από την κάλυψη των επί μέρους θεμάτων που αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος. Θα γίνει κατανοητή η επέκταση της χρήσεως των εννοιών και εργαλείων της μικροοικονομικής αναλύσεως σε αστικής οικονομικής και χωροταξίας. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν οικονομικά φαινόμενα και απόψεις που σχετίζονται με την δημιουργία πόλεων, ανάπτυξη αστικών δραστηριοτήτων αλλά και ανισοτήτων στον αστικό χώρο, οικονομικές σχέσεις του αστικού με τον περιβάλλοντα χώρο, την εκτίμηση αστικών δεικτών, τις βασικές έννοιες χωροταξίας και χωροτακτικής πολιτικής, και την σημασία της τελευταίας για την αστική οικονομική.