Μαθήματα Επιλογής

Α.Ο.Α

Διδακτική - Γεωργική Εκπαίδευση

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διάδοσης καινοτομιών (γνώσης και τεχνογνωσίας) στον αγροτικό χώρο (Γεωργικές Εφαρμογές).
Α.Ο.Α

Περιφερειακή Οικονομική και Ανάπτυξη

0 (0)
Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που προσφέρονται από την κάλυψη των επί μέρους θεμάτων που αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος. Θα γίνει κατανοητή η επέκταση της χρήσεως των εννοιών και εργαλείων της μικροοικονομικής αναλύσεως σε αστικής οικονομικής και χωροταξίας. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν οικονομικά φαινόμενα και απόψεις που σχετίζονται με την δημιουργία πόλεων, ανάπτυξη αστικών δραστηριοτήτων αλλά και ανισοτήτων στον αστικό χώρο, οικονομικές σχέσεις του αστικού με τον περιβάλλοντα χώρο, την εκτίμηση αστικών δεικτών, τις βασικές έννοιες χωροταξίας και χωροτακτικής πολιτικής, και την σημασία της τελευταίας για την αστική οικονομική.
Α.Ο.Α

Οικονομικά των Θεσμών

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και μεθοδολογίες της Οικονομικής των Θεσμών. Η ύλη του μαθήματος επικεντρώνεται στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Οικονομικής των Θεσμών, τόσο της παραδοσιακής σχολής όσο και της Νέας Οικονομικής των Θεσμών (New Institutional Economics).
Α.Ο.Α

Ειδικά Θέματα Στατιστικής

0 (0)
Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης που θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των φοιτητών. Το μάθημα προσφέρει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθόδων που διδάσκονται, όσο και πρακτική εφαρμογή των μεθόδων σε ερευνητικά προβλήματα.
Α.Ο.Α

Συνεταιριστική Οικονομία

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το θεσμό και τις πρακτικές εφαρμογές των συνεταιρισμών και των συλλογικών μορφών επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.