Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Α.Ο.Α

Οικονομικά των Θεσμών

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες και μεθοδολογίες της Οικονομικής των Θεσμών. Η ύλη του μαθήματος επικεντρώνεται στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της Οικονομικής των Θεσμών, τόσο της παραδοσιακής σχολής όσο και της Νέας Οικονομικής των Θεσμών (New Institutional Economics).
Α.Ο.Α

Ειδικά Θέματα Στατιστικής

0 (0)
Το συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζει μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης που θα αποτελέσουν πολύτιμα εργαλεία στα χέρια των φοιτητών. Το μάθημα προσφέρει τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο των μεθόδων που διδάσκονται, όσο και πρακτική εφαρμογή των μεθόδων σε ερευνητικά προβλήματα.
Α.Ο.Α

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

0 (0)
  Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μικροοικονομική Θεωρία Ι. Το μάθημα αναλύει σημαντικά μικροοικονομικά υποδείγματα όπως το ανταγωνιστικό υπόδειγμα μερικής ισορροπίας και το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, και το μονοπώλιο, καθώς και την συμπεριφορά των επιχειρήσεων υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού. Επίσης το μάθημα καλύπτει θέματα θεωρίας παιγνίων και εξετάζει την στρατηγική των επιχειρήσεων με αβεβαιότητα στην αγορά. Τέλος, το μάθημα καλύπτει τις αγορές των εισροών και θέματα ασύμμετρης πληροφόρησης. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να χρησιμοποιούν κατάλληλα μικροοικονομικά εργαλεία για την επίλυση μικροοικονομικών προβλημάτων και για την ανάλυση των αγορών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εφαρμογές που εστιάζουν στον αγροτικό τομέα.
Α.Ο.Α

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

0 (0)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορούν να παρουσιάζουν τις θεωρίες κατανάλωσης, επένδυσης, οικονομικής μεγέθυνσης και ισορροπίας στην ανοικτή οικονομία
Α.Ο.Α

Συμπεριφορική και Πειραματική Οικονομική

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στο πεδίο της συμπεριφορικής οικονομικής. Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοούν περιγραφικά οικονομικά υποδείγματα που ενσωματώνουν πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά των ατόμων από την ψυχολογία. Θα μπορούν να προσεγγίζουν περιπτώσεις που η παρατηρούμενη συμπεριφορά έρχεται σε αντίθεση με τις […]
Α.Ο.Α

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Εισαγωγής στην Οικονομική Θεωρία. Ειδικότερα το μάθημα αυτό αναλύει την διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών και την επίδραση των αποφάσεων αυτών στην λειτουργία των αγορών με ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν την παραγωγή και κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.