Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

 

FEK-2015-Tefxos B-02011-downloaded -15_09_2022