Εισαγωγή

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΟΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) ιδρύθηκε το 1989 ως Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας και αργότερα μετονομάστηκε σε Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 304/31-12-99 τΑ’). Με το Π.Δ.80/27/05/2013, και την κατάργηση του Γενικού Τμήματος, το Εργαστήριο Πληροφορικής εντάσσεται ως ξεχωριστό Εργαστήριο στα ήδη έξι Εργαστήρια του Τμήματος. Με το ίδιο ΠΔ ιδρύθηκε η Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών στην οποία εντάχθηκε το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών και παρά την συνεχή μείωση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος λόγω συνταξιοδότησης και μη αναπλήρωσης των χαμένων θέσεων ΔΕΠ με νέους επιστήμονες, το Τμήμα βασισμένο στης εξωτερική αξιολόγηση του 2011 έχει κάνει προσπάθειες να βελτιώσει την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού του έργου. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών. Σε ετήσια βάση, το Τμήμα υποδέχεται περίπου 120 προπτυχιακούς και 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι ακολουθούν σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Σημαντικός στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες του Τμήματος, ώστε να αποκτούν στέρεα επιστημονική βάση και ουσιαστική ερευνητική αλλά και πρακτική εμπειρία σε επιμέρους περιοχές της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σχετικά με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ), η διδακτική εμπειρία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, σε συνδυασμό με τις συγκρίσεις του ΠΠΣ με άλλα συναφών τμημάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού, εξασφαλίζουν την πληρότητα κάλυψης των γνώσεων υποβάθρου στην αγροτική οικονομία, καθώς και τα μαθήματα εξειδίκευσης, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στις τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, ο επιστημονικός προσανατολισμός των μελών ΔΕΠ καθορίζει και τον επιστημονικό προσανατολισμό του ΠΠΣ. Το ερευνητικό δυναμικό του τμήματος έχει σημαντικό δημοσιευμένο έργο σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με συναφή τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Με το πέρας των σπουδών τους από το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, οι απόφοιτοι θα έχουν γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό πεδίο της Αγροτικής Οικονομικής η οποία υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου και περιλαμβάνει απόψεις όπως προκύπτουν από τις σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού πεδίου της Αγροτικής Οικονομίας. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας τους και θα διαθέτουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου της Αγροτικής Οικονομίας. Επίσης, θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία εντός του γνωστικού τους πεδίου για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. Τέλος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό και θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
Οι δραστηριότητες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομάς & Ανάπτυξης είναι εκπαιδευτικές και ερευνητικές και στόχο έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου και γενικά του αγροδιατροφικού τομέα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της έρευνας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος μελετώνται, μεταξύ των άλλων, διάφορα θέματα που αφορούν γενικά την συμπεριφορά καταναλωτή, την παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα στο σύνολο αλλά και συγκεκριμένων κλάδων, την αγροτική πολιτική αλλά και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τον παραγωγικό τομέα, οι διδάσκοντες του Τμήματος, με την επιστημονική γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν, είναι σύμβουλοι ή μελετητές σε αναπτυξιακά προγράμματα φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα. Σημαντική επίσης είναι η συμμετοχή και συμβολή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ως ομιλητές ή συντονιστές σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται από διάφορους φορείς (του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα), στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των γεωργών, δημοσίων και ιδιωτικών εταιριών του πρωτογενούς τομέα κλπ. καθώς και νέων επιστημόνων. Αξιοσημείωτες είναι, τόσο η ερευνητική δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος τα οποία διεκδικούν εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους για την εκπόνηση προγραμμάτων, όσο και η εκπαιδευτική δραστηριότητά τους μέσω της ανάπτυξης ακαδημαϊκών συνεργασιών με διάφορα ελληνικά ιδρύματα και ιδρύματα της αλλοδαπής, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δυναμικού. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας οργανώνονται τακτικά εκπαιδευτικές εκδρομές που φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή με τα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής. Τα προβλήματα αυτά αποτελούν ερεθίσματα για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. Σε πολλές περιπτώσεις οι επαφές αυτές γίνονται αφορμή για την εξέταση συγκεκριμένων προβλημάτων, σε άμεση επαφή και συνέργεια με τους Υπευθύνους Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ομάδων Παραγωγών και Βιομηχανιών Τροφίμων.
Όραμα & Στόχοι

Γεωργικό Μουσείο

Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε στις 29-3-2005 με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έμφαση στις εξελίξεις της γεωπονικής έρευνας και της επιστήμης στους τομείς της τεχνολογίας, της οικονομικής διάρθρωσης και των διαρθρωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών.
Διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, δημοσιεύσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και σχετικών εκδηλώσεων για ενημέρωση χρηστών
Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους παραπάνω τομείς και οι ανάγκες κάλυψης της διδασκαλίας και της έρευνας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος μας και σε άλλα τμήματα και ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, μουσεία, ιδρύματα, ερευνητικά και εκπαιδευτικά όργανα και πρακτορεία εγχώριων ή αλλοδαπών που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Διευθυντής: Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Σπυροπούλου Ευρυδίκη – Ε.Τ.Ε.Π. - Τηλ.: 210 529 4956, e-mail: evrydiki@aua.gr

Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας

Υπεύθυνος: Δημήτριος Παναγιωτόπουλος - Ε.ΔΙ.Π., Tηλ.: 210 529 4994, e-mail: dimpan@aua.gr