Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Διακουλάκης Γεώργιος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής: Εθελοντικές Συμφωνίες Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Ηθική Δέσμευση και Κανονιστικά Κίνητρα.

Επιβλέπων: Καμπάς Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Δριχούτης Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής, Σκούρτος Μιχαήλ, Καθηγητής

 

Στα πλαίσια υιοθέτησης φιλο-περιβαλλοντικών συμπεριφορών, οι σχεδιαστές περιβαλλοντικής πολιτικής στηρίζονται στη χρήση οικονομικών εργαλείων (π.χ. φόροι, επιδοτήσεις, κ.α). Παρά το γεγονός οτι τα εργαλεία αυτά σχεδιάζονται με βαση τα πορίσματα της οικονομικής θεωρίας, η αποτελεσματικότητά τους αμφισβητείται. Επιπλέον, μελέτες από το χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας τονίζουν ότι οι προσωπικές και κοινωνικές νόρμες ειναι ισχυροί παράγοντες στην υιοθέτηση φιλο-περιβαλλοντικών συμπεριφορών. Για το λόγο αυτό, ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα πλαίσιο σχεδίασμού οικονομικών εργαλείων το οποίο θα λαμβάνει υπ όψιν του τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων, οδηγόντας με τον τρόπο αυτό στη δημιούργια αποτελεσματικότερων εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής.