Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Διαρεμέ Κυβέλη-Κων/να
Υποψήφια Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής:

Επιβλέπων: Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος, Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Τσιμπούκας Κων/νος, Καθηγητής, Γιαλούρης Κων/νος, Καθηγητής