Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Γούτα Πηνελόπη
Υποψήφια Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής: Διάχυση Γνώσης ως Προϊόντος Έρευνας και Ανάπτυξης: Ποσοτική Διερεύνηση και η Περίπτωση της Νανοτεχνολογίας

Επιβλέπων: Παπαδάς Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Οικονομίδου Χαρίκλεια, Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μιο Πειραιώς , Οικονομόπουλος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Τμ. ΕΖΠ & Υ Γ.Π.Α.

Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι η μελέτη και ανάλυση της διακλαδικής διάχυσης γνώσης που παράγεται μέσω Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Η γνώση αυτή, δεν αφορά μόνο στην αγορά δικαιωμάτων χρήσης προϊόντων έρευνας και πατεντών, αλλά και στη γνώση και στις ιδέες που μεταφέρονται σε κλάδους από την έρευνα και την ανάπτυξη άλλων. Η χρήση τεχνολογικών συντελεστών και πολλαπλασιαστών εισροών-εκροών, σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα στοιχεία κλαδικών δαπανών για R&D και παραγωγή πατέντας, επιτρέπει τον υπολογισμό πολλαπλασιαστών (R&D). Μελετάται η προβλεπτική ικανότητα, βραχυχρόνια και μη, αυτών των πολλαπλασιαστών καθώς και η αποδοτικότητά τους. Ακόμη, κατασκευάζονται οικονομετρικά υποδείγματα που μελετούν τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διακλαδική διάχυση γνώσης και μετράται ο ρόλος τους. Η μορφή και κατασκευή των οικονομετρικών υποδειγμάτων βασίζεται στην προσαρμογή και τροποποίηση των υποδειγμάτων που μελετούν τη διάχυση γνώσης σε διαπεριφερειακό ή κρατικό επίπεδο. Εκτός από την σημασία των παραγόντων που επιδρούν στη διακλαδική διάχυση γνώσης από R&D γενικών και τις μετρήσεις του ρόλου τους, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περίπτωση της Νανοτεχνολογίας. Οι εξελίξεις, οι τάσεις και η παραγωγή πατέντας του R&D της Νανοτεχνολογίας μετράται και συσχετίζεται με την υπόλοιπη ερευνητική συγκυρία και δραστηριότητα.