Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4451
Μαλιάππης Μιχαήλ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τού τμήματος Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Πτυχιούχος Μαθηματικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1982. Πτυχιούχος του μεταπτυχιακού τμήματος Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1985. Διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το 2006, με διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου με τίτλο «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Πλαισίου Οργάνωσης και Διαχείρισης Εκδοχών Βάσεων Γνώσης». Αναλυτής Προγραμματιστής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1985 και μέλος του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) του ίδιου Πανεπιστημίου στο Εργαστήριο Πληροφορικής, από το 2000. Διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα προγραμματισμού Η/Υ (Pascal, Visual Basic, Visual C++, Java) και Βάσεων Δεδομένων (SQL και MSAccess). Ερευνητικό έργο στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Βάσεων Γνώσης, των Εμπείρων Συστημάτων, της υλοποίησης και χρήσης Οντολογιών και των Ψηφιακών Αποθετηρίων, με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Σχεδιασμός και υλοποίηση διοικητικών εφαρμογών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων (Ingres, Oracle, PostgreSQL και MySQL). Ανάπτυξη web-based εφαρμογών με τη χρήση τεχνολογιών J2EE (java, servlets, jsp κλπ.) και php. Βασικός συντάκτης ή μέλος της ομάδας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών για προγράμματα Πληροφορικής του 3ου ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετοχή στις ομάδες υλοποίησης των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα 

Τομείς επιστημονικού ενδιαφέροντος: Ανάλυση συστημάτων, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων βάσεων δεδομένων, πληροφοριακά συστήματα και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης γνώσης, μορφές αναπαράστασης γνώσης και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

Μαθήματα Διδάσκοντος