Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4782
Μάνου Γεωργία
Τίτλοι Σπουδών
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στη Διαχείριση Αποβλήτων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
- Πτυχίο στη Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας