Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Μάντζιαρης Σταμάτης
Υποψήφιος Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής: Εκτίμηση επιπτώσεων από την εφαρμογή της νέας Αγροτικής και Οικονομικής Πολιτικής στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης

Επιβλέπων:: Καρανικόλας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Τσιμπούκας Κων/νος, Καθηγητής, Ροζάκης Στυλιανός, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Η οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις καλλιεργητικές αποφάσεις των παραγωγών και να πιέσουν σημαντικά τα περιθώρια βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεών τους. Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία την κατασκευή ενός εργαλείου ανάλυσης πολιτικής της ελληνικής γεωργίας, το οποίο θα μπορεί να προσομοιώνει την συμπεριφορά των παραγωγών απέναντι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο. Το εργαλείο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στη διαμόρφωση της ΚΑΠ, όσο και κατά την εφαρμογή και την εξειδίκευσή της σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Στα πλαίσια της προτεινόμενης εργασίας θα αξιοποιηθούν με συνδυαστικό τρόπο, δεδομένα προερχόμενα από βάσεις δεδομένων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΔΙΓΕΛΠ (Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης) προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αλληλοδιαδοχικό υπόδειγμα Μαθηματικού Προγραμματισμού (ΜΠ) το οποίο λαμβάνει υπόψη με σαφή τρόπο, τόσο τον παράγοντα κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, λόγω της διακύμανσης τιμών και αποδόσεων, όσο και τις επιπτώσεις δυναμικών αλλαγών στο οικονομικό και αγρο-κλιματικό περιβάλλον λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων. Ο δυναμικός (αλληλοδιαδοχικός) χαρακτήρας του υποδείγματος θα βασίζεται στην κατάλληλη παραμετροποίησή του χρησιμοποιώντας σενάρια ενόρασης (foresight scenarios) για μεταβολές τιμών και αποδόσεων σε εθνικό επίπεδο όπως αυτά εξειδικεύονται από ερευνητικές προσπάθειες στα πλαίσια της πέμπτης έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC). Συνεπώς, στόχος της ερευνητικής πρότασης είναι η κατασκευή ενός αξιόπιστου εργαλείου προσομοίωσης της συμπεριφοράς των παραγωγών, το οποίο θα μπορεί να δίνει αποτελέσματα σε διάφορες γεωγραφικές κλίμακες, από τοπικό σε εθνικό, και υπό διάφορα σενάρια μελλοντικών αλλαγών, και συνεπώς θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τους αναλυτές και τους διαμορφωτές πολιτικής, αφού θα υποστηρίζει τις αποφάσεις τους με έναν επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).