Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Παππάς Χρήστος
Υποψήφιος Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση οικονομικών διακυμάνσεων και της συμπεριφοράς του γεωργικού κλάδου σε αυτές: Η περίπτωση της Ελληνικής οικονομίας

Επιβλέπων: Παπαδάς Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Δημέλη Σοφία, Καθηγήτρια ΟΠΑ , Βασιλάτος Ευάγγελος, Αν. Καθηγητής ΟΠΑ

Οι οικονομικοί κύκλοι είναι συνήθη φαινόμενα στην οικονομία. Συχνά αναφέρονται ως οι διακυμάνσεις στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και αυτό αντανακλάται σε μεταβολές μιας σειράς μακροοικονομικών μεταβλητών, όπως η παραγωγή, η κατανάλωση και οι επενδύσεις ή σύμφωνα με τον Lucas «διακυμάνσεις μιας χρονοσειράς γύρω από την ομαλοποιημένη της τάση». Η διάσπαση ενός μεγέθους στη συνιστώσα της ομαλοποιημένης τάσης και στη συνιστώσα της απόκλισης από την τάση του δεν αποτελεί εξήγηση της συμπεριφοράς του μεγέθους αυτού. Η διάσπαση αυτή γίνεται απλώς και μόνο επειδή διευκολύνει τη μελέτη της συμπεριφοράς του. Γενικά, επικρατεί η άποψη ότι συνιστώσα ανάπτυξης ορίζεται ως η μακροχρόνια τάση μια χρονολογικής σειράς που συνδέεται με διακυμάνσεις μικρής συχνότητας και είναι μη στάσιμη. Ως οικονομικός κύκλος ορίζεται η περισσότερο κυμαινόμενη συνιστώσα που συνδέεται με μεγαλύτερης συχνότητας διακυμάνσεις και αποτελεί μια στάσιμη στοχαστική διαδικασία. Προκειμένου να γίνει ποσοτική-οικονομετρική έρευνα, είναι απαραίτητη η συλλογή δεδομένων χρονολογικών σειρών για την Ελλάδα. Ακολουθώντας τον Lucas (1977) σχετικά με τον ορισμό των οικονομικών κύκλων θα γίνει η διάσπαση των χρονολογικών σειρών στις συνιστώσες της τάσης και των κύκλων τους με κάποιο/κάποια από τα φίλτρα που ακολουθεί η διεθνής βιβλιογραφία (Hodrick – Prescott, Baxter – King, Christiano – Fitzerald κ.α.). Μετά από μια κριτική ανασκόπηση των κυριότερων θεωριών (τόσο των μαθηματικών τους μοντέλων όσο και των στατιστικών/οικονομετρικών τεχνικών που εφαρμόζονται), είναι απαραίτητη μια ανάλυση χρονολογικών σειρών για την Ελλάδα, της οποίας ο σκοπός θα είναι να δείξει πώς οι μεταβολές δημοσιονομικών και νομισματικών μεγεθών επιδρούν ξεχωριστά στο γεωργικό και πώς στο μη γεωργικό τομέα της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, ακολουθώντας την πρόσφατη βιβλιογραφική έρευνα θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σύγχρονες οικονομετρικές μέθοδοι ώστε να υπολογιστεί αν συγκεκριμένες μεταβλητές είναι σημαντικές στην ερμηνεία των οικονομικών κύκλων σε κλαδικό επίπεδο και αν αυτοί οι κύκλοι συγχρονίζονται μεταξύ τους.