Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Ζαρόκωστα Ελένη
Υποψήφια Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής: Εμπειρικό Αγροτικό Σχολείο: Η βιωματική μάθηση στον Ελληνικό Αγροτικό Χώρο.

Επιβλέπων:: Κουτσούρης Αλέξανδρος , Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Παπαδάκη-Κλαυδιανού Αφροδίτη, Καθηγήτρια, Τμ. Γεωπονίας, Α.Π.Θ., Μιχαηλίδης Αναστάσιος, Αναπλ..Καθηγητής, Τμ. Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Η διδακτορική διατριβή αφορά σε μια έρευνα-δράση που αποσκοπεί αφενός στο σχεδιασμό βιωματικών, συμμετοχικών μαθησιακών διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες μικρών γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην βάση των αρχών της μεθοδολογίας των Farmer Field Schools και αφετέρου στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής τους. Εξετάζονται το περιβάλλον και οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εμπλεκόμενων στη διαδικασία εφαρμογής των μαθησιακών δράσεων και η επίδρασή τους στο γνωστικό επίπεδο, τις ικανότητες και τις στάσεις των γεωργοκτηνοτρόφων. Η έρευνα εστιάζει στους δικαιούχους του προγράμματος «Νέοι Γεωργοί», επιχειρώντας αντιπαραβολή με τα σεμινάρια κατάρτισης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΕΛΓΟ- που αποτελούν την αιχμή των εκπαιδεύσεων που προσφέρονται σήμερα στους γεωργοκτηνοτρόφους στον Ελληνικό Αγροτικό Χώρο. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στις αρχές της θεμελιωμένης θεωρίας.