Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Α.Ο.Α

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην οικονομική θεωρία. Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας, μέσα από μια «πλουραλιστική» προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις θεματικές ενότητες του μαθήματος εκτίθενται τόσο η επικρατούσα σήμερα οικονομική θεωρία (η Νεοκλασική Θεωρία), όσο και εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις.