6ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Δημόσια Οικονομική

0 (0)
Το μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής είναι προαιρετικό μάθημα. Εξετάζει και αναλύει σε βάθος τις παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών και ιδιαίτερα τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες.
Α.Ο.Α

Πρακτική Άσκηση

0 (0)
120 ημέρες
Η Πρακτική Άσκηση έχει συνολική διάρκεια τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες...
Α.Ο.Α

Φυσιολογία Φυτών

0 (0)
Η αρχική ενότητα του μαθήματος είναι αφιερωμένη σε μια πρώτη επαφή του φοιτητή με τις λειτουργίες των φυτών, που είναι και το αντικείμενο του μαθήματος. Εξετάζονται οι λειτουργίες συνολικά σε επίπεδο οργανισμού και πως αυτές συντονίζονται με ταξύ τους.
Α.Ο.Α

Αστική Οικονομική & Χωροταξία

0 (0)
Οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις που προσφέρονται από την κάλυψη των επί μέρους θεμάτων που αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος. Θα γίνει κατανοητή η επέκταση της χρήσεως των εννοιών και εργαλείων της μικροοικονομικής αναλύσεως σε αστικής οικονομικής και χωροταξίας. Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύουν οικονομικά φαινόμενα και απόψεις που σχετίζονται με την δημιουργία πόλεων, ανάπτυξη αστικών δραστηριοτήτων αλλά και ανισοτήτων στον αστικό χώρο, οικονομικές σχέσεις του αστικού με τον περιβάλλοντα χώρο, την εκτίμηση αστικών δεικτών, τις βασικές έννοιες χωροταξίας και χωροτακτικής πολιτικής, και την σημασία της τελευταίας για την αστική οικονομική.
Α.Ο.Α

Διδακτική - Γεωργική Εκπαίδευση

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις έννοιες, μεθοδολογίες και πρακτικές της διάδοσης καινοτομιών (γνώσης και τεχνογνωσίας) στον αγροτικό χώρο (Γεωργικές Εφαρμογές).