2ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Δενδροκομία

0 (0)
Αντικείμενο του μαθήματος «Δενδροκομία» είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τα χαρακτηριστικά δένδρων και καρπών των κύριων δενδροκομικών ειδών που καλλιεργούνται στη χώρα μας, τις βασικές καλλιεργητικές απαιτήσεις αυτών, αλλά και τις απαραίτητες καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή.
Α.Ο.Α

Αγροτική Κοινωνιολογία

0 (0)
Στόχος του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά (μέσα από την περιγραφή παραδειγμάτων εμπειρικής έρευνας) για την κατανόηση του μετασχηματισμού του αγροτικού χώρου και της κοινωνικής συμπεριφοράς του πληθυσμού της υπαίθρου, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής κοινωνίας και παρακολουθώντας το είδος, το ρυθμό και την έκταση των μεταβολών που προκύπτουν στο αγροτικό κοινωνικό περιβάλλον εξαιτίας των επιδράσεων της πόλης, της βιομηχανίας και των άλλων τομέων της οικονομίας σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Α.Ο.Α

Μαθηματικά ΙΙ

0 (0)
Μετά από αυτό το μάθημα, ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν ορισμούς και έννοιες του Απειροστικού Λογισμού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Α.Ο.Α

Ιστορία του Αγροτικού Κόσμου

0 (0)
Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την παρουσίαση μιας βασικής περιοδολόγησης σε βασικές πτυχές της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγροτικής ιστορίας και της ιστορίας της γεωπονικής επιστήμης.
Α.Ο.Α

Γεωργία

0 (0)
Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη την παραγωγικότητα και την ποιότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.