Μάθημα

Ιστορία του Αγροτικού Κόσμου

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Ώρες Θεωρίας : 6
Εαρινό Εξάμινο
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν γενικά τις προ(σ)κλήσεις της μεταπαραγωγικής υπαίθρου και σχετίζονται με τον μετασχηματισμό και την πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου, την προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του αγροτικού τοπίου, την τοπική επιχειρηματικότητα, τα κοινά και την κοινωνική οικονομία, τη διασύνδεση παραγωγής-μεταποίησης-τουρισμού-πολιτισμού-αθλητισμού και την ανάδειξη της ιστορίας, της συλλογικής μνήμης και των αξιών του τοπίου μέσα από τα οικομουσεία και τη βιώσιμη/ εδαφική ανάπτυξη.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστορία της γεωργίας, καθώς και η πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση του νεοελληνικού κράτους και του αγροτικού χώρου τον 19ο και 20ο αιώνα. Επίσης, η διαμόρφωση και εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιστημονικών και ακαδημαϊκών ελίτ τον 19ο και 20ο αιώνα.
Περιγραφή Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν:

  • Την παρουσίαση μιας βασικής περιοδολόγησης σε βασικές πτυχές της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγροτικής ιστορίας και της ιστορίας της γεωπονικής επιστήμης.
  • Την ανάδειξη βασικών ζητημάτων αγροτικής οικονομίας, των υλικών όρων παραγωγής και διαβίωσης των αγροτικών πληθυσμών, οι γαιοκτητικές σχέσεις και τα καλλιεργητικά συστήματα, οι σχέσεις εργασίας και η ανάπτυξη της γεωργικής τεχνολογίας, τα φορολογικά συστήματα και τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία κ.λπ.
  • Επίσης, την ανάλυση της κοινωνικής οργάνωσης και η διαβίωση των αγροτών διαχρονικά, την εξέταση ζητημάτων αγροτικής ιδεολογίας και συλλογικής και πολιτικής οργάνωσης των αγροτών, την ανάλυση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων της αγροτικής ζωής, ζητήματα καθημερινότητας, συλλογικών νοοτροπιών και κοινωνικών αναπαραστάσεων.
  • Γενικότερα, βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την ιστορική βάση σύγχρονων αγροτικών ζητημάτων και η ανάδειξη της συγκριτικής και διεπιστημονικής διάστασης φαινομένων που μελετώνται συνήθως μέσα στο στενά γεωπονικό και εθνικό πλαίσιο.

Συστατικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών/τριων με αρχειακές και βιβλιογραφικές πηγές της αγροτικής ιστορίας και η κριτική ανάγνωσή τους, μέσα από το Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας. Επίσης, βασικό στοιχείο του μαθήματος θα είναι η ανάθεση σχετικών ομαδικών εργασιών, αλλά και η οργάνωση εναλλακτικά ή/και συνδυαστικά θεματικών εκθέσεων, προβολών και παρουσιάσεων στο Γεωργικό Μουσείο.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος