3ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Λογιστική I

0 (0)
Το παρόν μάθημα έχει αντικαταστήσει τα παλαιότερα μαθήματα της Γεωργικής Λογιστικής και της Γεωργικής Λογιστικής και Εκτιμητικής και αποτελεί πλέον το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Λογιστική επιστήμη εστιάζοντας στo πεδίo της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στα πλαίσια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Α.Ο.Α

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Εισαγωγής στην Οικονομική Θεωρία. Ειδικότερα το μάθημα αυτό αναλύει την διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών και την επίδραση των αποφάσεων αυτών στην λειτουργία των αγορών με ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν την παραγωγή και κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Α.Ο.Α

Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο

0 (0)
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές/φοιτήτριες γνώσεις και μεθοδολογία για να κατανοήσουν τη σημασία που έχουν οι φυσικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες για να εκτιμηθούν οι δυνατότητες και τα όρια των μετασχηματισμών των αγροτικών συστημάτων στο χώρο και το χρ. Για το σκοπό αυτό επιλέγει ορισμένα αγροτικά συστήματα αντιπροσωπευτικά από οικολογική, τεχνική, κοινωνική και πολιτική άποψη προκειμένου να αντιληφθούμε την εξέλιξή τους στο χρόνο και να κατανοήσουμε τη διαφοροποίησή τους σε σχέση με τις φυσικές συνθήκες.