Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή Εργασία

Α.Ο.Α

Πτυχιακή Εργασία

0 (0)
6 μήνες
Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υποχρεούνται να υποβάλουν μία μελέτη ως μέρος των απαιτήσεων για την απόκτηση πτυχίου.
Α.Ο.Α

Πρακτική Άσκηση

0 (0)
120 ημέρες
Η Πρακτική Άσκηση έχει συνολική διάρκεια τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες...